Podmienky Karty zdravia®

 

Stiahnite si v PDF súbore: Všeobecné podmienky Karty Zdravia

 

1. Projekt KARTA ZDRAVIA®

je zameraný na pacientov a klientov lekární združených v Družstve lekární (Geromettu 1, 010 01 Žilina, IČO 36430862, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Dr, vložka č. 10081/L, ďalej "DL"), ktorí majú záujem využívať nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti.

 

Jedná sa o lekárne:

 • Lekáreň Agapé, Nábrežie 765/1, 029 01 Námestovo
 • Lekáreň Alfa, SNP 1203, 026 01 Dolný Kubín
 • Lekáreň Anna-Mária, 1. Mája 1503, 023 02 Krásno nad Kysucou
 • Lekáreň Anna-Mária, Kysucký Lieskovec 72, 023 34 Kysucký Lieskovec
 • Lekáreň Apis, Opatovská 15, 911 01 Trenčín
 • Lekáreň Apotheka, Dolné Bašty 3A, 917 01 Trnava
 • Lekáreň Cyprián L. Svobodu 2689/74, 058 01 Poprad
 • Lekáreň Delta, Inovecká 9, 911 01 Trenčín
 • Lekáreň Fontána, Palárikova 1083, 022 01 Čadca
 • Lekáreň Kamilka, Hollého 42, 071 01 Michalovce
 • Lekáreň Lipa, Sládkovičova 738/24, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • Lekáreň Mandragora, Hlinská 16, 010 01 Žilina
 • Lekáreň Marianum, Andreja Žarnova 9, 917 02 Trnava
 • Lekáreň Medikcentrum, Zlatovská 2210, 911 05 Trenčín
 • Lekáreň Na Bulvári, A. Bernoláka 54, 010 01 Žilina
 • Lekáreň na Sihoti, Martina Rázusa 1471, 911 01 Trenčín
 • Lekáreň Paracelsus, Stred 461, 023 54 Turzovka
 • Lekáreň pod Inovcom, Trenčianske Jastrabie 254, 913 22 Trenčianske Jastrabie
 • Lekáreň pod Kalváriou, Oščadnica 1797, 023 01 Oščadnica
 • Lekáreň Podbreziny, Smrečnianska 677, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • Lekáreň Pri Váhu, Jazerná 15, 945 01 Komárno
 • Lekáreň pri Nástupišti, T. Vansovej 1699/ 69, 020 01 Púchov
 • Lekáreň Signum, Nábrežie Hornádu 11, 052 05 Spišská Nová Ves
 • Lekáreň Sihoť 2, Gagarinova 1, 911 01 Trenčín
 • Lekáreň Skalica, Štefánikova 9, 909 01 Skalica
 • Lekáreň Sophia, Cerová 76, 906 33 Cerová
 • Lekáreň Sv. Lukáša, Belanského 297, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • Lekáreň Svrčinovec, Svrčinovec 200, 023 12 Svrčinovec
 • Lekáreň Tília 3, Hviezdoslavova 870, 034 95 Likavka
 • Lekáreň u Zlatej sovy, Starý Smokovec 28, 06201 Smokovec
 • Lekáreň Včela, L. Svobodu 2689/74, 058 01 Poprad
 • Lekáreň Verbascum, Palárikova 308, 905 01 Senica (staré sídlisko)

 

Všeobecné podmienky stanovujú pravidlá pre získanie členstva v programe a popisujú práva a povinnosti oboch zúčastnených strán.

 

2. Začlenenie do projektu

O začlenenie do projektu môže požiadať každá fyzická osoba nad 18 rokov, u mladších osôb je povinné pripojiť písomný súhlas zákonného zástupcu. Podmienkou začlenenie do projektu je vypísanie prihlášky. Vydaním Karty zdravia® a podpísaním súhlasu zo spracovaním jeho osobných údajov a všeobecnými podmienkami sa záujemca stáva držiteľom Karty a účastníkom projektu. Členstvo v projekte a výhody s týmto spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.

 

3. Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov záujemca súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. pre účely spracovania a poskytovania služieb pokročilej lekárenskej starostlivosti a ďalších služieb v lekárňach združených v DL uvedených v bode 1. Získané osobné údaje sa Družstvo lekární i subjekt prevádzkujúci lekáreň zaväzuje chrániť a uchovávať v súlade s platnou právnou úpravou. Údaje budú uchovávané počas trvania členstva v projekte. Držiteľ Karty zdravia® má kedykoľvek možnosť písomne zrušiť účasť v projekte a tým aj súhlas s uchovávaním a spracovávaním jeho osobných údajov.

 

4. Vydanie Karty zdravia®.

Záujemca získava Kartu zdravia® hneď po začlenení do projektu, priamo v lekárni (vo výnimočných prípadoch po vzájomnom dohovore inak). Podmienkou je správne uvedenie potrebných údajov v prihláške. Kartu zdravia® zostáva majetkom lekárne, ktorá ju vydala, a je záujemcovi bezplatne zapožičaná. Držiteľ Kartu zdravia® je povinný ju chrániť pred zničením, stratou alebo odcudzením.
Každá Karta zdravia® je a zostáva majetkom Družstva lekární a lekárne, ktorá Kartu vydala. Karta je neprenosná a výhody z nej vyplývajúce môže čerpať iba jej držiteľ.

 

5. Výhody spojené s účasťou v projekte Karta zdravia®.

Držiteľ Karty zdravia® má nárok na využívanie viacerých výhod. Podmienky čerpania výhod môžu byť zo strany Družstva lekární a jednotlivých lekární priebežne jednostranne menené, najmä ak ide o zmeny súvisiace so zmenami v oblasti legislatívy súvisiacej s poskytovaním lekárenskej starostlivosti. Oznámenie o zmene podmienok čerpania výhod spolu s aktuálnym zoznamom ponúkaných výhod budú vždy zverejnené a dostupné na tejto internetovej stránke, , prípadne budú dostupné k nahliadnutiu aj na vyžiadanie v každej lekárni Družstva lekární v Slovenskej republike.
Medzi poskytované výhody patrí najmä využívanie nadštandardných služieb lekárenskej starostlivosti:

 • meranie krvného tlaku, hladiny cholesterolu, cukrov a tuku v krvi, stanovovanie celkového srdcovo-cievneho rizika, (vyhodnotenie rizika závažných srdcovo-cievnych komplikácií, najmä infarktu myokardu a náhlej cievnej mozgovej príhody), ktoré sú prevádzané v spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK a Slovenskou lekárnickou komorou v rámci spoločného projektu prevencie kardiovaskulárnych ochorení Vaše srdce

 • ďalšie testy na požiadanie – vredová choroba žalúdka (test na Helicobacter pylori), testy na omamné a psychotropné látky a pod.,
 • bezplatné liekové poradenstvo (objasnenie účinku lieku, správna schéma dávkovania, možné vedľajšie a nežiaduce prejavy, iné upozornenia k užívaniu, informácie k uchovávaniu liekov, atď.),
 • sledovanie liekovej histórie a liekového rizika (sledovanie a zhodnotenie všetkých používaných liekov i výživových doplnkov z hľadiska ich bezpečnosti a účinnosti najmä pri ich kombinácii, základné odporúčania týkajúce sa úpravy životného štýlu a pod.),
 • sledovanie zdravotných údajov a rizík (krvná skupina, alergie, výsledky meraní a pod.),
 • možnosť poskytnutia všetkých služieb aj mimo otváracích hodín po predchádzajúcom dohovore,
 • telefonické poradenstvo a pomoc,
 • poradenstvo v oblasti dermatologickej kozmetiky,
 • zvýhodnené ceny doplnkového sortimentu (vitamíny, rastlinné prípravky, liečebná kozmetika a pod.).

 

6. Strata alebo odcudzenie Karty zdravia®.

Stratu, poškodenie alebo odcudzenie Karty je jej držiteľ povinný bezodkladne ohlásiť v lekárni, ktorá Kartu vydala, prípadne v ktorejkoľvek inej lekárni DL alebo priamo Družstvu lekární, Geromettu 1, 010 01 Žilina, dl@dl.sk.
Nová Karta bude záujemcovi na požiadanie vydaná za úhradu 1,66 EUR (50,- Sk) (bez DPH). Všetky informácie z pôvodnej Karty budú prevedené na novú Kartu.

 

7. Ukončenie členstva v programe zákazníckych kariet.

Držiteľ Karty zdravia® môže kedykoľvek písomne požiadať o ukončenie účasti v projekte. Klient, ktorý ukončil účasť v projekte, stráca nárok na všetky výhody vyplývajúce z členstva bez náhrady.
Účasť v projekte je automaticky ukončená smrťou držiteľa Karty, alebo jeho prehlásením za mŕtveho.
Členstvo v projekte Karty zdravia® zaniká automaticky, ak jej držiteľ nevyužije služby niektorej z lekární DL po dobu 90 dní. Držiteľ Karty tým stráca nárok na všetky výhody vyplývajúce z členstva bez náhrady.

 

8. Zmena všeobecných obchodných podmienok.

Družstvo lekární i každá lekáreň, ktorá vydáva Karty zdravia® si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných podmienkach, dopĺňanie a rušenie výhod spojených s projektom Kariet zdravia®. Informácia o zmene všeobecných podmienok bude včas uverejnená na internetovej stránke www.kartazdravia.sk a na prístupnom mieste v každej lekárni.

 

9. Ukončenie programu zákazníckych kariet.

Družstvo lekární i každá lekáreň, ktorá vydáva Karty zdravia® si vyhradzuje právo na ukončenie projektu Karta zdravia®. Termín prípadného ukončenia bude v dostatočnom predstihu uverejnený na internetovej stránke www.kartazdravia.sk a na prístupnom mieste v každej lekárne. Po termíne ukončenia projektu nebudú žiadne Karty vydávané.Mapa

Členských lekární Družstva lekární

Naša kancelária

Družstvo lekární Geromettu č.1 010 01 Žilina +421 903 304 997 +421 948 493 932 office@dl.sk

PharmDr. Miroslava Mitterová - Lekáreň Červený mak

PharmDr. Miroslava Mitterová

Lekáreň Červený mak

Novinky

SVETOVÝ DEŇ DIABETU – 14. NOVEMBER

Vedeli ste, že 14. november je svetový deň DIABETU?  Nie? Prečo práve v tento deň?   Presne 14. novembra 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick […]

Mýty a fakty o …. CHRÍPKE A PRECHLADNUTÍ

“Najlepším liekom na chrípku a prechladnutie sú antibiotiká.” Omyl. Choroby z prechladnutia i chrípku spôsobujú vírusy. V prvom prípade sú pôvodcom rôzne typy rinovírusov, adenovírus, […]

Mýty a fakty o NÁDCHE

“Nádcha nie je ochorenie.” OMYL I keď je nádcha častým sprievodným javom niektorých, najmä infekčných ochorení, ide o samostatné ochorenie. Nádcha alebo odborne rinitída (z […]

Ako predísť chrípke

Čo treba robiť…   umývajte si ruky (zvlášť po kašli alebo kýchaní) udržujte vzdialenosť (od osoby chorej na chrípku) vyhýbajte sa  preplneným miestam (kino, verejne […]

Pitný režim počas teplých letných dní

Voda je životne dôležitou tekutinou v našom tele. Človek dokáže prežiť týždne bez jedla, bez vody iba 2-3 dni. Chcete vedieť, koľko tekutín by ste […]

Aktuálna akcia 2021

Akcia 1
www.ilekaren.sk

Aktuálna akcia 2021

Aktuálne akcie akcie najdte na www.ilekaren.sk