Družstvo lekární

Prvé a jediné nezávislé združenie lekárnikov - majiteľov lekární

prihlásenie Družstvo lekární, prvé a jediné nezávislé združenie lekárnikov - majiteľov lekární

Stanovy

Článok I. Základné ustanovenia

1. Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, ktorého hlavným poslaním je zlepšenie ekonomických podmienok činnosti lekární prevádzkovaných jeho členmi na území Slovenskej republiky. Družstvo je založené na dobu neurčitú.

 

2. Družstvo sa bude riadiť zásadami prospechu svojich členov bez rozdielu formy podnikania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok II. Obchodné meno a sídlo družstva

1. Obchodné meno: Družstvo lekární, družstvo

 

2. Sídlo: Geromettu č. 1, 010 01 Žilina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok III. Predmet činnosti

Predmetom činnosti družstva je:

 

a. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

 

b. reklamná a propagačná činnosť,

 

c. organizovanie kurzov, školení, seminárov,

 

d. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,

 

e. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok IV. Majetkové pomery družstva

1. Družstvo je právnickou osobou. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia neručia za záväzky družstva.

 

2. Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva.

 

3. Zapisované základné imanie družstva je 4 979 € (štyritisícdeväťstosedemdesiatdeväť eur) a predstavuje hodnotu zapisovanú do Obchodného registra.

 

4. Obchodný majetok družstva tvorí súhrn majetkových hodnôt, vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktorý je určený k podnikaniu družstva.

 

5. Obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých v súvislosti s podnikaním tvorí vlastný kapitál družstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok V. Členský vklad

1. Základný členský vklad je 800 € (osemsto eur). Základný členský vklad sa vkladá vždy v peniazoch a jeho zaplatenie je podmienkou vzniku riadneho členstva.

 

2. Člen družstva je ďalej povinný uhradiť zápisné vo výške 100 € (jednosto eur), ktoré spolu so základným členským vkladom tvorí vstupný vklad člena družstva. Noví členovia družstva sú povinní splatiť zápisné do 30 dní od doručenia oznámenia o prijatí za člena družstva, do rúk predsedu predstavenstva alebo osobe poverenej správou vkladov, prípadne na účet družstva v peňažnom ústave.

 

3. Členovia družstva sa môžu zaviazať rozhodnutím členskej schôdze ku splateniu ďalších členských vkladov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok VI. Vznik členstva

1. Členmi družstva môžu byť fyzické osoby – lekárnici, alebo právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, prevádzkujúce verejnú lekáreň na území SR. U právnických osôb iba tie, ktorých spoločníkom resp. spoločníkmi sú lekárnici, pričom podiel lekárnikov na základnom imaní právnickej osoby a na rozhodovaní v spoločnosti musí predstavovať min. 50%

 

2. Podmienkou vzniku riadneho členstva je zaplatenie základného členského vkladu a zápisného podľa čl. V. týchto Stanov. Pred splatením zápisného členstvo nevznikne ani prijatím člena členskou schôdzou. Pred splatením členského vkladu členstvo vzniká, práva člena sú však obmedzené (člen s obmedzenými právami) v zmysle čl. XII.

 

3. Pre získanie členstva je nutná písomná prihláška, ktorá obsahuje:

 

a. u fyzickej osoby – meno žiadateľa, bydlisko, dátum narodenia, sídlo podnikania, IČO, IČ DPH, bankové spojenie,

 

b. u právnickej osoby – obchodné meno, sídlo podnikania, štatutárni zástupcovia, IČO, IČ DPH, bankové spojenie.

 

Prílohou prihlášky sú aj aktuálne doklady o podnikaní (výpis z registra lekárnikov majiteľa resp. zodpovedného farmaceuta lekárne, právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon povolania farmaceuta, resp. odborného zástupcu, povolenie na prevádzkovanie lekárne, u právnických osôb výpis z OR). Žiadateľ musí uviesť, že sú mu známe Stanovy, podmienky pre členstvo, a že sa im podriaďuje vrátane spôsobu úhrad základného členského vkladu.

 

4. O prijatí žiadateľa o členstvo rozhoduje predstavenstvo s výnimkou založenia družstva (ods. 7). Predstavenstvo je povinné do 15 dní odo dňa prijatia prihlášky za člena písomne oboznámiť s touto skutočnosťou každého člena družstva.

 

5. Na prijatie nového člena je potrebný súhlas predstavenstva, a to najmenej 2/3 väčšinou všetkých jeho členov. Odmietnutie prihlášky nemusí byť žiadateľovi zdôvodnené. Družstvo je povinné vrátiť žiadateľovi, ktorý nebol prijatý za člena družstva splatený členský vklad a zápisné v plnej výške.

 

6. Po splnení podmienok pre vznik členstva v družstve, členstvo vzniká:

 

a. pri založení družstva podanou členskou prihláškou na ustanovujúcej členskej schôdzi a zaplatení základného členského vkladu,

 

b. za trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej členskej prihlášky schválenej predstavenstvom a zaplatení zápisného

 

c. prevodom členstva dňom jeho schválenia predstavenstvom za podmienok ods. 9. tohto článku s týmito výnimkami:

 

i. pri úmrtí člena – fyzickej osoby sa prevádza členstvo podľa čl. VIII. ods. 5 Stanov,

 

ii. zánikom člena – právnickej osoby, sa prevádza členstvo na jeho právneho nástupcu podľa čl. VIII. ods. 6 týchto stanov.

 

d. iným spôsobom stanoveným zákonom.

 

7. Súčasťou členstva nie je pracovný vzťah k družstvu.

 

8. Zmluva o prevode členstva musí mať písomnú formu a nadobúdateľ v nej musí uviesť, že súhlasí s podmienkami prevodu členstva a Stanovami družstva. Podpisy musia byť úradne overené. Účinky prevodu členstva nastávajú dňom schválenia zmluvy o prevode členstva. Na schválenie prevodu je potrebný súhlas predstavenstva, a to najmenej 2/3 väčšinou všetkých jeho členov.

 

9. Žiadateľ, ktorého žiadosť o členstvom bola predstavenstvom odmietnutá má právo odvolať sa proti rozhodnutiu o neprijatí za člena družstva na členskú schôdzu. V tomto prípade musí jeho prijatie schváliť 2/3 väčšina všetkých členov družstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok VII. Spoločné členstvo

1. Zo spoločného členstva sú členovia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Spoloční členovia majú pri hlasovaní jeden hlas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok VIII. Zánik členstva

1. Členstvo v družstve zaniká:

 

a. písomnou dohodou,

 

b. vystúpením,

 

c. vylúčením,

 

d) prevodom členstva,

 

e) prevodom obchodného podielu v právnickej osobe,

 

f) úmrtím u fyzickej osoby,

 

g) vyhlásením konkurzu alebo zánikom s likvidáciou,

 

h) zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena,

 

i) zánikom družstva bez právneho nástupcu.

 

j) nezaplatením zápisného a členského vkladu v stanovenom termíne (podľa čl.V.ods. 2.)

 

2. Dohodu o ukončení členstva uzatvára družstvo a člen písomne. Ak sa dohodne družstvo a člen na skončení členstva, končí členstvo dohodnutým dňom. Na žiadosť člena musia byť v nej uvedené dôvody, pre ktoré dochádza k skončeniu členstva. Jedno vyhotovenie dohody o skončení členstva vydá družstvo členovi.

 

3. Člen môže z družstva vystúpiť na základe písomného oznámenia z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Členstvo zaniká uplynutím 6 mesiacov odo dňa, keď člen písomne oznámil vystúpenie predstavenstvu družstva. Oznámenie môže byť odvolané iba písomne a so súhlasom predstavenstva družstva.

 

4. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena, ak porušuje opätovne, napriek výstrahe svoje členské povinnosti určené týmito stanovami, Obchodným zákonníkom alebo vnútornými predpismi družstva. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena iba do 3 mesiacov odo dňa, kedy zistilo dôvod k vylúčeniu, najneskôr však do jedného roka odo dňa, kedy tento dôvod vznikol. V rozhodnutí o vylúčení člena z družstva musí byť uvedený dôvod, ktorý nemôže byť dodatočne zmenený, členstvo zaniká dňom, kedy bolo doručené rozhodnutie predstavenstva o vylúčení členovi do vlastných rúk.

 

5. V prípade prevodu obchodného podielu v právnickej osobe podlieha jej ďalšie členstvo v družstve schváleniu predstavenstva. Predstavenstvo musí rozhodnúť v lehote do 3 mesiacov o pokračovaní členstva resp. o jeho zániku.

 

6. Proti rozhodnutiu o vylúčení resp. o zániku členstva sa môže člen odvolať na členskú schôdzu. Odvolanie je potrebné podať predstavenstvu družstva do 30 dní od obdŕžania oznámenia o vylúčení resp. o zániku členstva. Odvolanie má odkladný účinok. Členská schôdza musí o odvolaní rozhodnúť na svojej najbližšej schôdzi po podaní odvolania. Rozhodnutie členskej schôdze je preskúmateľné súdom. Vylúčený člen má povinnosť vysporiadať svoje záväzky vzniknuté pred vylúčením z porušenia povinnosti člena podľa čl. XX. Stanov. Osoba, ktorej členstvo v družstve v minulosti zaniklo vylúčením, nemôže byť za člena družstva opäť prijatá.

 

7. V prípade úmrtia člena zaniká členstvo dňom smrti. Členské práva a povinnosti, ako i členský vklad sú predmetom dedičstva. Dedič môže požiadať družstvo o členstvo do troch mesiacov od právoplatného ukončenia dedičského konania. Vo všetkých prípadoch je členstvo dediča podmienené súhlasom predstavenstva. V prípade, že dedičia svoje právo vzniku členstva v družstve nevyužijú, alebo žiadosť o členstvo nebude schválená predstavenstvom, je družstvo povinné sa s nimi vysporiadať.

 

8. V prípade, že zaniknutá právnická osoba má právneho nástupcu, môže tento nástupca požiadať družstvo o prevod členstva do troch mesiacov od zániku právnickej osoby – člena družstva. Vo všetkých prípadoch je členstvo nástupcu podmienené súhlasom predstavenstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok IX. Vyrovnací podiel

1. Pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnací podiel v zmysle § 233 Obchodného zákonníka. V prípade vylúčenia nemá člen nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu.

 

2. Nárok na vyrovnací podiel je splatný najneskôr do jedného roka od schválenia účtovnej závierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Nárok na podiel na zisku vzniká iba za obdobie trvania členstva.

 

3. Vyrovnací podiel sa uhrádza v peniazoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok X. Fondy družstva

1. Družstvo pri svojom vzniku zriaďuje nedeliteľný fond vo výške 10 % zapisovaného základného imania.

 

2. Nedeliteľný fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi členov.

 

3. Družstvo pri svojom vzniku zriaďuje kapitálový fond, ktorý je tvorený základnými členskými vkladmi nad úroveň zapisovaného základného imania družstva. Používa sa k pokrytiu bežných výdavkov družstva.

 

4. Členská schôdza môže rozhodovať o zriadení ďalších fondov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok XI. Rozdelenie zisku

1. Po schválení ročnej účtovnej závierky rozhodne členská schôdza o rozdelení zisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok XII. Základné práva a povinnosti členov

1. Člen družstva má tieto základné práva:

a) zúčastňovať sa všetkých aktivít družstva,

b) žiadať zvolanie členskej schôdze, písomnú žiadosť musí podpísať najmenej 1/3 členov družstva,

c) vyžiadať si na vlastné náklady zápis z jednania kolektívneho orgánu družstva,

d) na uzatvorenie obchodnej zmluvy s družstvom, na základe ktorej bude družstvo v rámci svojho predmetu činnosti pre svojich členov sprostredkovávať tovary a služby, či iným spôsobom vyvíjať činnosť v záujme zlepšenia podmienok činnosti lekární svojich členov,

e) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, vznášať pripomienky a klásť otázky orgánom družstva a byť o ich vybavení informovaný,

2. Riadny člen družstva má tieto ďalšie práva:

a) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti družstva priamo, alebo prostredníctvom volených orgánov,

b) voliť a byť volený do orgánov družstva,

c) požadovať informácie o činnosti orgánov družstva, o stave hospodárenia družstva,

d) vyžiadať si riadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a úhrady strát k nahliadnutiu,

e) na podiel zo zisku vo výške stanovenej členskou schôdzou alebo týmito Stanovami,

f) pri zániku členstva, s výnimkou zániku členstva vylúčením, na vyrovnávací podiel,

3. Člen družstva má tieto základné povinnosti:

a) dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy družstva a plniť uznesenia orgánov družstva,

b) chrániť majetok a dobré meno družstva,

c) oznamovať všetky zmeny, týkajúce sa člena, najmä tie ktoré sú dôležité pre vedenie členskej evidencie, a to do 30 dní odo dňa vzniku zmeny,

d) v prípade porušenia členských povinností členom družstva vyplývajúcich zo stanov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, je člen družstva povinný zaplatiť družstvu náhradu škody a pokutu schválenú členskou schôdzou.

4. Ďalšie práva a povinnosti členov družstva môže stanoviť uznesením členská schôdza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok XIII. Práva a povinnosti družstva voči členom

1. Družstvo má prostredníctvom svojich orgánov voči svojim členom tieto základné povinnosti:

 

a. umožniť každému členovi, aby sa mohol riadne podieľať na rozhodovaní družstva,

 

b. poskytovať členovi potrebné informácie o ekonomike a riadení družstva,

 

c. umožniť každému členovi využívať svojich členských práv a povinností,

 

d. poskytovať členovi plnenie podľa týchto stanov alebo vnútorných predpisov družstva,

 

e. riadne sa starať o majetok svojich členov a dbať na jeho zveľaďovanie,

 

f. viesť evidenciu členov.

 

2. Družstvo má voči členom najmä tieto základné práva:

 

a. rozhodovať o vylúčení člena,

 

b. jednať navonok menom členov družstva v rozsahu obchodných pravidiel, alebo dohody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok XIV. Orgány družstva

1. Orgány družstva sú:

 

a. členská schôdza,

 

b. predstavenstvo,

 

c. kontrolná komisia

 

2. Do orgánov družstva môžu byť volení iba členovia družstva a zástupcovia právnických osôb, ktorí sú členmi družstva.

 

3. Ak je členom družstva právnická osoba, je povinná splnomocniť fyzickú osobu – lekárnika konať za ňu v orgáne družstva.

 

4. Funkcia člena predstavenstva a člena kontrolnej komisie je nezlučiteľná. Členovia predstavenstva a členovia kontrolnej komisie nemôžu byť v jednom funkčnom období osoby blízke (v zmysle ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka).

 

5. Na platnosť uznesenia kolektívneho orgánu sa vyžaduje jeho riadne zvolanie, prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov a súhlas 2/3 väčšiny prítomných členov. Kolektívne orgány družstva rozhodujú verejným hlasovaním.

 

6. Funkčné obdobie členov orgánov družstva je trojročné.

 

7. Členovia orgánov družstva môžu byť volení opätovne.

 

8. Zástupcovia právnických osôb, ktorí sú členmi orgánov družstva, majú rovnakú zodpovednosť ako kedy boli členmi týchto orgánov osobne. Za ich záväzky z tejto zodpovednosti ručí právnická osoba, ktorá ich splnomocnila.

 

9. Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť, je však povinný oznámiť to orgánu, ktorého je členom. Jeho funkcia končí dňom, kedy odstúpenie prerokoval orgán, ktorého je členom. Príslušný orgán musí prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadnutím potom, kedy sa o odstúpení dozvedel, najdlhšie však do troch mesiacov. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za prerokované.

 

10. Ak odstúpi alebo zomrie člen orgánu, členská schôdza na najbližšom zasadnutí dovolí nového člena orgánu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok XV. Členská schôdza

1. Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza.

 

2. Členská schôdza sa schádza najmenej 1x ročne. Zvolanie členskej schôdze musí byť členom zaslané písomne, najneskôr 15 dní pred konaním.

 

3. Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo.

 

4. Členská schôdza musí byť zvolaná, ak o to požiada písomne aspoň jedna tretina všetkých členov družstva alebo kontrolná komisia. 5. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:

 

a. meniť stanovy,

 

b. voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,

 

c. schvaľovať ročnú účtovnú závierku a pravidlá hospodárenia na ďalší rok,

 

d. rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne spôsobe úhrady straty,

 

e. rozhodovať o zložení ďalších členských vkladov a ich výšky,

 

f. rozhodovať o zvýšení alebo znížení základného imania,

 

g. rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,

 

h. rozhodovať o splynutí, zlúčení, premene, rozdelení a o inom zrušení družstva, alebo o zmene právnej formy,

 

i. rozhodovať o predaji alebo nájme a o iných významných majetkových dispozíciách majetku družstva,

 

j. rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniu predstavenstva,

 

k. rozhodovať o odmenách členov predstavenstva a kontrolnej komisie,

 

l. rozhodovať o výške príspevkov členov na činnosť družstva, m. rozhodnúť o zrušení družstva.

 

6. Členská schôdza rozhoduje o ďalších záležitostiach týkajúcich sa družstva a svojej činnosti, ktorá sa výslovne vyhradzuje uznesením.

 

7. Ak nie je členská schôdza v dobe stanovenia pozvánkou uznášaniaschopná, zvoláva predstavenstvo náhradnú členskú schôdzu, podľa § 239 ods. 8 Obchodného zákonníka.

 

8. Pri hlasovaní má každý člen družstva jeden hlas. Spoloční členovia majú takisto jeden hlas. Člen družstva môže písomne splnomocniť iného člena družstva alebo inú osobu, aby ho na členskej schôdzi zastupovala. Splnomocneným však nemôže byť člen predstavenstva.

 

9. Z každej členskej schôdzi sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať: • dátum a miesto konania schôdze • prijaté uznesenia • výsledky hlasovania • neprijaté námietky členov, ktorý požiadali o ich zaprotokolovanie.

 

10. Prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov schôdze, predložené splnomocnenia, pozvánka na schôdzu a správy, ktoré boli predložené k prerokúvaným bodom.

 

11. Každý člen má právo vyžiadať si zápisnicu a jej prílohy k nahliadnutiu.

 

12. Na vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze súdom na návrh člena platí ustanovenie § 242 Obchodného zákonníka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok XVI. Predstavenstvo

1. Predstavenstvo má 5 členov.

 

2. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom družstva.

 

3. Za predstavenstvo koná navonok predseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.

 

4. Výkonom bežného operatívneho riadenia družstva je poverený riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva predstavenstvo, určuje jeho pracovnú náplň, odmenu a rozsah hmotnej zodpovednosti.

 

5. Predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú vyhradené iným orgánom družstva. Predstavenstvo je najmä povinné:

 

a. zvolávať členskú schôdzu a pripravovať podklady,

 

b. plniť uznesenia členskej schôdze a zodpovedať sa jej za svoju činnosť,

 

c. prerokovávať podnety, návrhy a sťažnosti členov i nečlenov družstva,

 

d. uznášať sa o prijímaní a vylučovaní členov a prevodoch členských vkladov,

 

e. zodpovedať za vypracovanie riadnej účtovnej závierky a zostavenie výročnej správy o hospodárení,

 

f. predkladať členskej schôdzi návrhy kandidátov do orgánov družstva a pripraviť voľby v termínoch určených stanovami,

 

g. ohlasovať k zápisu všetky zmeny do Obchodného registra a do Zbierky listín,

 

h. rozhodovať o stanovení náhrady škody a pokút pri dodržaní ustanovenia čl. XX. Stanov,

 

i. menovať a odvolávať riaditeľa družstva, vymedziť jeho pôsobnosť v manažérskej zmluve, stanoviť mu plat, uhradzovaciu povinnosť pri vzniku straty a rozhodovať o jej uplatnení,

 

j. stanovuje konkrétne podmienky obchodného vzťahu medzi družstvom a členom,

 

k. vydáva vnútorné predpisy záväzné pre všetkých členov družstva.

 

6. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej 1x za tri mesiace. Musí sa zísť do 10 dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov.

 

7. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu družstva. Podpredseda zastupuje predsedu v dobe jeho neprítomnosti. Predseda družstva plní zároveň funkciu predsedu predstavenstva.

 

8. Predseda družstva zvoláva, organizuje a riadi jednania predstavenstva.

 

9. V prípade, že nie je menovaný riaditeľ, vykonáva jeho právomoci predseda družstva.

 

10. Za prácu v predstavenstve a v kontrolnej komisii môžu členovia dostávať odmenu, výšku ktorej schvaľuje členská schôdza.

 

11. Na povinnosti členov predstavenstva a na ich zodpovednosť platia ustanovenia § 243a Obchodného zákonníka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok XVII. Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom družstva. Kontrolná komisia má 3 členov.

 

2. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá na ostatných orgánoch družstva.

 

3. Kontrolná komisia dbá na dodržanie Stanov družstva všetkými členmi.

 

4. Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku alebo uhradenie straty družstva.

 

5. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zaistenie nápravy.

 

6. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby najmenej 1 x za tri mesiace.

 

7. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Predseda zvoláva a riadi činnosti kontrolnej komisie.

 

8. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si u predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení družstva a jeho členov. To isté platí i vo vzťahu k riaditeľovi.

 

9. Jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viac svojich členov, ktorý v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.

 

10. Za prácu v kontrolnej komisii môžu členovia poberať odmenu.

 

11. Na povinnosti členov kontrolnej komisie a na ich zodpovednosť platia primerane ustanovenia § 243a Obchodného zákonníka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok XVIII. Zákaz konkurencie

1. Pre členov orgánov družstva platí zákaz konkurencie podľa § 249 Obchodného zákonníka. Najmä nesmú sprostredkovať alebo obstarávať pre iné osoby obchody družstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok XIX. Riaditeľ družstva

1. V družstve je zriadená funkcia riaditeľa. Riaditeľ je oprávnený riadiť činnosť družstva v rozsahu právomocí určených stanovami, či udelených mu predstavenstvom, ktorému zodpovedá za svoju činnosť na základe uzatvorenej pracovnej (manažérskej) zmluvy.

 

2. Riaditeľovi patrí najmä:

 

a. vykonávať uznesenia orgánov družstva v súlade s týmito stanovami,

 

b. zabezpečovať bežné riadenie družstva,

 

c. menovať a odvolávať členov pracovného tímu len so súhlasom Predstavenstva.

 

3. Riaditeľ nemôže byť členom predstavenstva. Voči družstvu je v pracovnom pomere. Zodpovedá za dosiahnutie hospodárskych výsledkov, ako i za voľbu spôsobu a

prostriedkov na ich dosiahnutie, nesmie byť podnikateľom ani členom iných obchodných spoločností, družstiev alebo ich orgánov bez predchádzajúceho súhlasu predstavenstva družstva.

 

4. Riaditeľa vyberá predstavenstvo družstva na základe konkurzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok XX. Zodpovednosť za škodu a nároky družstva

1. Členovia družstva zodpovedajú družstvu za škodu spôsobenú porušením povinností člena.

 

2. Nároky družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škody uplatňuje predstavenstvo. Voči členom predstavenstva uplatňuje nároky družstva kontrolná komisia prostredníctvom ňou určeného člena. Tieto nároky družstva môžu byť uplatnené na súde len s predchádzajúcim súhlasom členskej schôdze. Členská schôdza schvaľuje i urovnanie v tejto veci.

 

3. Každý člen družstva je oprávnený podať v mene družstva žalobu o náhradu škody proti členovi predstavenstva, ktorý zodpovedá družstvu za ním spôsobenú škodu, a žalobu o splatení vkladu proti členovi družstva, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, ak predstavenstvo nerozhodlo o jeho vylúčení. Iná osoba ako člen družstva, ktorý žalobu podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony za družstvo alebo v jeho mene.

 

4. Členovia družstva, ktorí uplatnia v mene družstva nároky podľa bodu 3. sú povinní znášať trovy súdneho konania za družstvo. Ak je družstvu priznaná náhrada trov konania, ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je povinný uhradiť ju členovi družstva, ktorý uplatňoval nároky za družstvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok XXI. Zrušenie a likvidácia družstva

1. Družstvo zaniká výmazom z Obchodného registra.

 

2. Družstvo sa zrušuje: a. uznesením členskej schôdze b. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku c. rozhodnutím súdu z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku.

 

3. Rozhodnutie členskej schôdze o zrušení sa osvedčuje notárskou zápisnicou.

 

4. Ak vstupuje družstvo do likvidácie, menuje členská schôdza likvidátora družstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok XXII. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.

 

2. Stanovy boli schválené ustanovujúcou členskou schôdzou 1/2005 dňa 6.4.2005 v Žiline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa

Členských lekární Družstva lekární

Naša kancelária

Družstvo lekární Geromettu č.1 010 01 Žilina +421 903 304 997 +421 948 493 932 office@dl.sk

Mgr. Hana Gombošová - Lekáreň Kamilka

Mgr. Hana Gombošová

Lekáreň Kamilka

Novinky

voda

Pitný režim počas teplých letných dní

Voda je životne dôležitou tekutinou v našom tele. Človek dokáže prežiť týždne bez jedla, bez vody iba 2-3 dni. Chcete vedieť, koľko tekutín by ste [...]

sluničko

LIEKY A SLNKO?

Pacienti sa stretnú s upozornením, že pri užívaní niektorých liekov nie je vhodný pobyt na slnku.   Ako to môže spolu súvisieť? Uvádzam najčastejšie príklady. [...]

brusnice

Trápia vás zápaly močových ciest? Siahnite po brusniciach!

Infekcia číha v bazénoch, na kúpaliskách. A bolesť a pocity pálenia nedajú na seba dlho čakať… Rozlúčiť sa s touto nepríjemnou spoločníčkou nám pomôžu brusnice. [...]

Straw hat , book and seashells on the beach with people walking

Aby slnko bolo liekom

Viete, ako vyzerá najpríjemnejšie dávkovanie vitamínu D? No predsa pobyt na slniečku, ktoré nám plne dokáže zabezpečiť potrebnú dávku tohto vitamínu, dôležitého najmä pre zdravé [...]

vlasy v lete

Tipy na zdravé vlasy v lete

Leto je síce krásne a takmer každý ho miluje, no Vaše vlasy to nemusia cítiť rovnako. Tak, ako je letné slnko neľútostné k pokožke, je totiž neľútostné [...]

Aktuálne akcie Marec - Apríl 2017

Akcia 1
zľava 5%

RAKYTNÍČEK multivitamínové

Želatínky RAKYTNÍČEK majú skvelú chuť vďaka obsahu ovocnej šťavy. Obsahujú 9 vitamínov vrátane rakytníka, ktorý je prírodným zdrojom vitamínu C. Veľkonočné balenie obsahuje DARČEK čokoládové kuriatko s rakytníkom.

Akcia 2
zľava 10%

MAGNE B6 FORTE

Magne B6® Balance a Magne B6® Forte obsahujú horčík a vitamín B6. Magne B6® Balance naviac obsahuje vitamín B9, ktorý podporuje normálnu psychickú činnosť, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť voči stresu. Horčík a vitamín B6 prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania.

Akcia 3
zľava 10%

Strepsils plus spray 20 ml

Na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti baktériám. Pri problémoch s prehĺtaním. Obsahuje Flurbiprofen.

Akcia 4
zľava 12%

NUROFEN Rapid 400 mg

Rýchla a účinná úľava od bolesti a zápalu. Potláča horúčku pri chrípke a zápaloch horných ciest dýchacích. Liek je určený pre dospelých a deti od 12 rokov. Obsahuje ibuprofen.

Akcia 5
zľava 10%

MAGNE B6® BALANCE

Magne B6® Balance a Magne B6® Forte obsahujú horčík a vitamín B6. Magne B6® Balance naviac obsahuje vitamín B9, ktorý podporuje normálnu psychickú činnosť, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť voči stresu. Horčík a vitamín B6 prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania.

Akcia 6
zľava 10%

Olynth HA 0,1 %

Nosová roztoková aerodisperzia,10 ml, obsahuje xylometazolíniumhydrochlorid a je určená na podanie do nosa.

Akcia 7
zľava 15%

DIAREGUL

Diaregul obsahuje hnojník obyčajný, tinosporu srdcolistú, škoricu a zázvor. Je vhodný pre osoby so zvýšenou hladinou cukru v krvi a ako doplnok pri užívaní antidiabetík. Môžu ho užívať osoby s poruchou glukózovej tolerancie aj ľudia trpiaci nadváhou.

Akcia 8
zľava 15%

PESTREC + REISHI

Pestrec mariánsky prispieva k ochrane a detoxikácii pečene. Prípravok je kombinovaný so vzácnou hubou reishi, ktorá priaznivo vplýva na imunitu organizmu a obehovú sústavu. Je naviac doplnený o bazu čiernu, ktorá má pozitívny vplyv na prirodzenú obranyschopnosť organizmu. Kombináciou zdraviu prospešných rastlín (pestrec mariánsky, čierna baza) a huby reishi dochádza k vzájomnému prepojeniu, ktoré posilňuje celkovú účinnosť prípravku.

Akcia 9
zľava 15%

Psilo-balsam gél 20 g

Antihistaminikum, antipruriginózum Gél s obsahom antihistaminika difenhydramínu určený na tlmenie alergických a svrbivých prejavov pokožky (slnečné alergie, bodnutie hmyzom, popŕhlenie, ovčie kiahne). PSILO-BALSAM® gél - rýchla úľava od svrbenia a bolesti!

Akcia 10
zľava 10%

Canespor® krém 15g

KONIEC SVRBENIA AJ PÁLENIA. KONIEC PLESNE. Canespor® je určený na liečbu kožnej mykózy (plesne) nôh, vrátane medziprstových priestorov a ďalších častí tela. Natiera sa len 1x denne. Obsahuje liečivo bifonazol.

Akcia 11
zľava 10%

NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml* - NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml*

Nosový sprej s dvojitým účinkom - váš upchatý nos nielen uvoľní, ale aj účinne zahojí podráždenú sliznicu. Obsahuje xylometazolíniumchlorid/dexpantenol. *Lieky na nazálne použitie.

Akcia 12
zľava 10%

GS Condro DIAMANT 60 tbl.

Prvý a jediný prípravok v SR s glukozamín sulfátom a unikátnym DIAMANT FORTESCINOM®! Obsahuje aescin pre správne krvné zásobenie kĺbového puzdra, väzív a šliach. Vitamín C pre tvorbu kolagénovej siete chrupaviek a meniskov.

Akcia 13
zľava 10%

PANCREOLAN® forte 60 tbl

Aby trávenie nebolo trápenie! Pancreolan® forte vám dodá potrebné tráviace enzýmy na prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti plynatosti a nadúvaniu po jedle. Zlepšuje trávenie tučných a ťažko stráviteľných jedál. Pôsobí proti pocitu tlaku a plnosti po jedle. Obsahuje pankreatín.

Akcia 14
zľava 10%

Diclobene gél 100g

Diclobene - keď je rýchlosť a sila dôležitá - chladivý gél s diklofenakom - pre rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

Akcia 15
zľava 15%

Vibovit

Vibovit®+ FARMA 50ks, Vibovit®+ Abeceda 50ks, Vibovit®+ Aqua 50ks, Vibovit®+ DINO 50ks, Vibovit®+ ZOO 50ks

Akcia 16
zľava 10%

CEMIO KAMZÍK

Unikátna kombinácia švajčiarského kolagénu NCI®, NCII® a vitamínu C. Vitamín C je dôležitý pre správnu tvorbu kolagénu v kĺbových chrupavkách. Kolagén je základnou stavebnou zložkou kĺbových chrupaviek, väzív a šliach. Kúra na 2 mesiace.

Akcia 17
zľava 10%

GYNOLACT TBL VAG 1x8

Vaginálne tablety pre bakteriálnu rovnováhu. Účinná pomoc pri obnove vaginálnej mikroflóry. Obsahuje laktobacily typické pre vaginálnu mikroflóru. Nevyteká a nešpiní bielizeň.

Akcia 18
zľava 11%

GS Koenzým Q10 30mg a 60mg

Prípravok s vysokou vstrebateľnosťou dodá organizmu optimálnu dávku koenzýmu Q10. Navyše je obohatený o biotín, ktorý prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu a činnosti nervovej sústavy.

Akcia 19
zľava 10%

LACTOSEVEN 20 tbl

Laktobacily s obsahom 7 kmeňov baktérií mliečneho kvasenia, inulínovej vlákniny a vitamínu D na imunitu. Ideálny na užívanie pri oslabení imunity, počas antibiotickej liečby a pri poruchách trávenia.

Akcia 20
zľava 10%

GS Condro DIAMANT 30 tbl.

Prvý a jediný prípravok v SR s glukozamín sulfátom a unikátnym DIAMANT FORTESCINOM®! Obsahuje aescin pre správne krvné zásobenie kĺbového puzdra, väzív a šliach. Vitamín C pre tvorbu kolagénovej siete chrupaviek a meniskov.

Späť na začiatok stránky